Pazartesi , Haziran 21 2021

ZEYTİN YAPRAĞI ÇAYI VE FAYDALARI

Zeytin yaprağı, doğal bitkisel antibiyotik ve antioksidan olması nedeniyle hastalıklardan korunma ve hastalıkların tedavisinde etkin rol oynayabilir. Zeytin yaprağında bulunan “oleuropein” ve “eleonik” asit aktif bileşiklerinin antimikrobiyal ajan olarak görev yaptığı bilimsel araştırmalarca kaydedilmiştir. Bu maddelere bağlı olarak zeytin yaprağı çayı, ile vücuda giren mikropları, vücudun doğal bağışıklık sistemi tepki gösterinceye dek yavaşlatır.

Zeytin yaprağı, etkileri sarımsak ve soğana da benzeyen doğal bir antibiyotik ve antioksidan-dır.

Düzenli olarak hastalıklardan korunma amaçlı tüketilebileceği gibi doğrudan hastalıkların tedavisinde de kullanılabilir.

Zeytin ağacının tamamında bulunan ve acı-buruk bir tadı olan oleuropein, zeytinin işlenmesi sırasında uzaklaştırılır. Oysa ki zeytin ağacının hastalık ve zararlılara karşı direncini sağlayan en önemli savaşçının oleuropein olduğu düşünülmektedir. Oleuropein’ in içeriğinde bulu-nan “elenolik asit” ve oleuropein türevi olan “kalsiyum elenolat” çok çeşitli mikroorganizma gruplarını uzak tutma özelliğine sahiptir.

Bugün çok az insan, zeytin yaprağının çok faydalı kullanımı kolay tıbbi bir bitki olduğunu bilir. Zeytin yaprağı kullanımı daha çok Akdeniz ülkeleri insanları tarafından kullanılmakla beraber son yıllarda birçok ülke tarafından da bitkisel ilaç olarak kullanılması bu konudaki araştırmalara hız vermiştir.

ZEYTİN YAPRAĞI ÇAYININ YARARLI ETKİLERİ

ANTİMİKROBİYAL ETKİ

Zeytin yaprağı çay olarak tüketildiğinde vücuda alınan oleuropein iki enzim tarafından elenolik aside dönüştürülür. Elenolik asit daha öncede belirttiğimiz gibi yüksek antimikrobiyal etkiye sahiptir. Bakterilerin hücre duvarını etkiler ve böylece doğal yolla bağı-şıklık sistemi güçlenmiş olur. Böylece birçok antibiyotiğe direnç kazanan mikro organizma ve dolayısıyla bunların neden olduğu birçok hastalık doğal yollarla ortadan kaldırılmış olmaktadır.

ANTİOKSİDAN ETKİ

Soluduğumuz havadaki oksijen, vücut içinde serbest radikaller adı verilen ve toksik (zehirli) etki gösteren bazı maddelerin oluşmasına neden olur. Demirin paslanması ve balığın sudan çıktıktan sonra ölmesi, oksijenin zararlı etkilerine örnektir. Antioksidanlar, vücudumuzda kimyasal reaksiyonlar sonucu oluşan veya dışardan sigara, alkol, kirli hava v.s. ile alınan zararlı maddelerin (serbest radikallerin) nötralize edilmesini sağlar.
Antioksidanların yardımı ile hastalıkların oluşumu önlenebilir, hormonal denge korunabilir, yaşlanma süreci geciktirilebilir. Zeytin yaprağı ekstraktı yüksek antioksidan aktiviteye sahiptir. Bu etki oleuropein bileşiğiyle beraber tabloda verilen diğer fenolik bileşiklerin sinerjik etkileri sonucu meydana gelir. Vitamin C ve E nin gösterdiği antioksidan aktivitenin yaklaşık 2,5 katı kadar daha yüksek bir antioksidant aktiviteye sahiptir.

KORONER DAMARLAR ÜZERİNE ETKİSİ

İn-vivo şartlarda yapılan birçok çalışma oleuropein’ in vasodilator (damar genişletici) etki yaptığını, tansiyonu düşürdüğünü ve anti-aritmik özellik gösterdiğini ortaya koymuştur. Aynı zamanda LDL kolesterol seviyesinde düşmeye neden olduğu sonucuna varılmıştır. Kalp rahatsızlıklarında zeytin yaprağı çayı ile iyi sonuçlar elde edilmektedir. Laboratuar ve klinik çalışmaların sonucu olarak, zeytin yaprağı çayı kalp yetmezlikleri, damar tıkanıklıkları üzerinde de etkili bulunmuştur.

HYPOGLİSEMİK ETKİSİ
( KAN ŞEKERİ SEVİYESİNİ DÜZENLEME )

Yine yapılan in-vivo (canlı vücudunda) çalışmalarda, zeytin yaprağının etken maddesi oleuropein, hipoglisemik etki göstermiş ve yüksek kan şekeri seviyesinde düşme gözlenmiştir.

ZEYTİN YAPRAĞI

Zeytin ağacı (Olea europaea) Oleaceae familyasına ait herdem yeşil bir bitkidir. Zeytin yaprakları binlerce yıl önce insanlar tarafından hastalıkların tedavisinde çare olarak kullanılmıştır. Son yıllarda dünyada, doğal organik bitkiler üzerindeki araştırmalar gittikçe önem kazanmaktadır. Özellikle Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü zeytin yaprağının 21. yüzyılın en önemli doğala antimikrobiyal, antiviral bir etkiye sahip çok önemli bir bitki olduğunu belirtmiştir.Bu konuda 69 kitap, 1800 den fazla makale, dergi ve çeşitli yayınlar yapılmıştır.

Zeytin ağaçları dünyadaki en dayanıklı ağaçlardandır. Uzun süreli yaşamlarını büyük ölçüde kendilerine hastalık ve zararlı-lara karşı direnç kazandıran “oleuropein” adlı bir madde üretmelerine borçludurlar.

40 yılı aşkın bir süredir kullandığımız antibiyotiklere karşı artık çoğu mikroorganizma direnç kazanmıştır. Geçmiş zamanlarda antibiyotiklerle tedavi edilebilen bir çok hastalık, artık tedavi edilemez hale gelmiştir. Bakterilerin ve virüslerin bu ilaçlara daha dirençli hala gelmeleri antibiyotiklerin aşırı doz alımı ya da yanlış kullanılmasının bir sonucudur. İşte zeytin yapraklarında bulunan “oleuropein” maddesi ve hidrolizleri, antibiyotiklere direnç kazanmış mikroorganizmalar üzerinde etkili ve çok değerli bir bileşendir.
Bugüne kadar zeytin yaprağında 100′e yakın madde elde edilmiştir.(Bkz Tablo 1) Yaprakta bulunan bu maddeler zeytin çeşidini uygulanan kültürel tedbirlere, yetiştiği bölgeye ve hasat zamanına göre farklılıklar gösterir.Yaprakta bulunan fenolik ve flavonait
bileşikler vücudun bağışıklık sistemini güçlendirip hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlar.Yaprakta 60-90mg/gr oranında oleuropein bileşiği bulunmaktadır.

ZEYTİN YAPRAĞININ ETKİLİ OLDUĞU DİĞER RAHATSIZLIKLAR VE MİKROORGANİZMALAR

Kan Şekeri Seviyesini Düzenleme
LDL Kollestrol Seviyesini Düzenleme
Antioksidan Etki
Bronşit
Soğuk Algınlığı
Kulak Enfeksiyonları
Fibromalarya
Fungal (Mantar) Enfeksiyonları
Herpes Virüsü
Salmonella sp.
Kandidiyasis
Dizanteri
Streptococcus sp.
Kandidiyasis
Dizanteri
Streptococcus sp.
Hepatit A,B,C
Zatürre
Cilt Rahatsızlıkları
Zona
Romatizmal Hastalıklar

ZEYTİN YAPRAĞI ÇAYI KULLANIM ÖNERİSİ

Bir çay kaşığı kuru yaprak, bir bardak sıcak suya konur ve 2-3 dakika demlenmeye bırakılır.. Süzülür ve böylece zeytin yaprağı çayı hazırlanmış olur. Günde 2-3 bardak önerilen dozdur.

ENGLİSH

Olive leaves, natural herbal antibiotic and antioxidant protection from diseases and illnesses because of the treatment may play an active role. Olive leaf in the “oleuropein” and “eleonik” acid active compounds as antimicrobial agents has been recorded by his scientific research. This article is based on olive leaf tea, germs entering the body, the body’s natural immune system slows down until you respond.

Olive leaf, garlic and onion to the effects of a natural antibiotic and antioxidant-is also similar.

Regularly for the purpose of disease prevention can be consumed directly, such as can also be used in the treatment of disease.

Olive tree in full and bitter-bitter taste that oleuropein, olive is removed during processing. However, resistance to diseases and pests of olive trees that provide the most important fighters are thought to be of oleuropein. Oleuropein ‘in this with content-nan “elenolik acid” and oleuropein derivatives as “calcium elenolat” keep a wide range of groups of microorganisms are capable.

Today very few people, very useful, easy to use olive leaf is a plant with medicinal knows. The use of olive leaves more people by the Mediterranean countries in recent years, many countries are used together by the use of herbal medicines has accelerated research on this issue.

The OLIVE LEAF TEA USEFUL EFFECTS

ANTİMİKROBİYAL EFFECTS

Olive leaf tea is consumed as taken into the body by two enzymes that oleuropein is converted elenolik aside. As noted previously in acid Elenolik has high antimicrobial effect. Affects the cell walls of bacteria and thus bond-style system has been strengthened is the natural way. Thus, resistance to many antibiotics and therefore winner of these micro-organisms that cause many diseases have been eliminated by natural means.

ANTIOXIDANT EFFECTS

The oxygen in the air we breathe, in the body called free radicals and toxic (poisonous) effect showing the causes of certain substances. Rusting of iron and fish out of water after death, are some examples of the harmful effects of oxygen. Antioxidants, as a result of chemical reactions in our body, or outside smoking, alcohol, polluted air, etc. received with harmful substances (free radicals) provides neutralized.
With the help of the formation of antioxidant-preventable diseases, hormonal balance can be maintained, the aging process may be delayed. Olive leaf extract has high antioxidant activity. This effect together with the table given other phenolic compounds oleuropein compound as a result of the synergistic effect occurs. Vitamin C and E of approximately 2.5 times the antioxidant activity showed a higher antioxidant activity is up.

THE EFFECTS OF CORONARY VASCULAR

The in-vivo conditions, many studies oleuropein in vasodilator (vascular expander) has effect, lowering blood pressure and that has revealed anti-aritmik show features. At the same time to fall in LDL cholesterol levels caused it was concluded. Olive leaf tea for heart disease with good results are obtained. As a result of laboratory and clinical studies, olive leaf tea heart failure, was also effective on vascular occlusion.

HYPOGLİSEMİK EFFECT
(BLOOD SUGAR LEVEL REGULATION of)

Yet the in-vivo (living body) studies of the active ingredient in olive leaf oleuropein, hypoglycemic effect, and high blood sugar levels was observed in the fall.

OLIVE LEAF

Olive tree (Olea europaea) Evergreen is a plant belonging to the Oleaceae family. Olive leaves by humans thousands of years ago is used as remedies for the treatment of disease. In recent years, the world, research on natural organic herbs are increasingly gaining importance. Especially American Cancer Research Institute of the 21 olive leaves century’s most important natural antimicrobial, antiviral effects have a very important issue belirtmiştir.Bu plant is 69 books, more than 1800 articles, magazines and various publications have been made.

Olive trees are among the world’s most durable wood. Greatly prolonged their lives against their disease resistance and pest-lara winning “oleuropein” to produce a substance called owe.

For more than 40 years, now we’re using antibiotics against most microorganisms, the resistance has won. Past can be treated with antibiotics many times illness, now has become incurable. Bacteria and viruses resistant to these drugs is still to come overdose of antibiotics is a result of using retrieval or wrong. Here is contained in olive leaf “oleuropein” and hydrolysis of substance, gained resistance to antibiotics on microorganisms is a component of an effective and valuable.
To date, nearly 100 items from the olive leaf was obtained. (See Table 1) leaves in the olive varieties, these substances are applied to the cultural measures, growing into the area and harvest time, according to the differences gösterir.Yaprakta phenolic and flavonait
strengthen the body’s immune system compounds resistant to the disease at a rate to be sağlar.Yaprakta 60-90mg/gr compound is oleuropein.

The OLIVE LEAF AS EFFECTIVE MICROORGANISMS AND OTHER DISORDER

Regulation of Blood Sugar Level
Editing LDL cholesterol level
Antioxidant Effect
Bronchitis
Cold
Ear Infections
Fibromalarya
Fungal (fungus) infections
Herpes Virus
Salmonella sp.
Candidiasis
Dysentery
Streptococcus sp.
Candidiasis
Dysentery
Streptococcus sp.
Hepatitis A, B, C
Pneumonia
Skin Disorders
Zona
Rheumatic Diseases

OLIVE LEAF TEA UTILIZATION PROPOSAL

A teaspoon of dry leaves, put a cup of hot water and infuse for 2-3 minutes is left to be .. Olive leaf tea is filtered and thus would be prepared. The recommended dose is 2-3 cups a day

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

16 yorumlar

 1. Reading inspirational and motivational quotes daily is like taking my vitamins. Rosie Cash

 2. belki baklava kaslı olmayı sağlamayabilir fakat sağlıklı olmak için düşüncenin değiştirilmesi iyi olur…

 3. Hayat, fırtınanın dinmesini beklemekle ilgili değildir; yağmurda dans etmeyi öğrenmekle ilgilidir. Anonim

 4. Bağdat’ı almaya çalışmak, Bağdat’ın kendinden daha mı güzeldi ne! lV.Murat

 5. Hayat karmaşık değidir. Karmaşık olan bizleriz. Hayat basittir, ve basit olan doğru olandır. Oscar Wilde

 6. Merhaba ben daha önce mail attım müşteri hizmetlerinizi aradım ama bana yardımcı olan olmadı.Kişisel gelişim cd almak ve size danışmak istiyorum. izmirde seminerleriniz oluyormu? telkin mp3

 7. GÜLPEMBE ŞAFAK

  Ali Gülkanat, Varliginiza cok tesekkur ediyor, calismalarinizi cok takdir ve onur duyarak takip etmeye calisiyorum. Turkiyedeki mutsuzlugu, endiseyi iyilestirme cabalariniza cok tesekkur ediyorum. Siz ve sizin gibi insanlarin sevincle yaptiklari isleriniz sayesinde dokunup degistirdiginiz her canliya tesekkur ediyorum. stimuli

 8. Gittigidiyor da çok karışık; anlamadım. dükkan kapalı felan diyor… godło portugalii

 9. IQ bilinçaltı cdleriyle nasıl üste çıkar?Kaç puanlık bir çıkış olabilir. Rehber öğretmenim,hafif düzey engeli olan öğrencilere faydası olur mu?En kısa zamanda cevap verirseniz sevinirim.Teşekkürler. para resimleri

 10. RESUL KANDEMİR

  sevgiler basarı

 11. Yaratıcı olmak, beraber yaşadığımız insanlara ve yarışında olduğumuz iş/eğitim hayatında fark attıracağına inanıyorum. Mutlaka fark yaratacak ve kendini geliştirmek isteyen insanlara faydalı olacaktır… öfke kontrolü eğitimi

 12. Ben günde 3 kez dinliyorum daha iyi sonuç veriyor. sağlıklı ilişki nasıl olmalı

 13. DENİZ ECEVİT

  sevdklerime verebileceğim anlamlı bir hediye buldum sonunda.. öfke mesajları

 14. Birine sevginizin tümünü sunmak, Asla sizi de aynı şekilde seveceğinin garantisi değildir. mp programı indir

 15. stres.. iş hayatım tamamen stresli.eve yansıtmak istemiyorum.umarım bu yöntemin faydası olur sipariş takip

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂