Perşembe , Mart 12 2020

ÖSYM’DE MÜTHİŞ DEĞİŞİKLİKLER

ÖSYM’nin yeniden yapılandırılmasını öngören “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi”, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi. Yeni düzenlemeye göre, sınavlar elektronik ortamlarda yapılabilecek. Sınav bilgilerini elde eden yada kopya çekenlere 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Lise ve dengi okul mezunları, Polis Meslek Yüksekokulu ve akademilerine girebilecek. Komisyon, teklifi alt komisyon metni üzerinden görüştü.

Teklife göre, ÖSYM’nin adı “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi  Başkanlığı” şeklinde değiştirilecek. Başkanlık, idari ve mali özerkliğe sahip,  YÖK ile “ilgili”, merkezi Ankara’da bulunan özel bütçeli bir kuruluş olacak.

Başkanlık, başta yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans veya  lisansüstü öğrenim görecek adayların puan sıralamasına göre tespiti veya  yerleştirilmesi ile yükseköğretim kurumlarında atama veya yükselmelerde esas  alınan sınavlar olmak üzere, her türlü bilim, yetenek veya yabancı dil sınavları  ile gerektiğinde yerleştirme işlemlerini yapacak.

Görevlerini bağımsız olarak yerine getirecek Başkanlığa, hiçbir organ,  makam, merci veya kişi talimat veremeyecek.

Kurumun Başkanı, devlet üniversitelerinde görev yapan profesör unvanına  sahip öğretim üyelerinden, YÖK’ün önereceği 3 aday arasından müşterek kararname  ile 4 yıllığına atanacak. Süresi dolan başkan, bir defaya mahsus olmak üzere  yeniden atanabilecek.

Görev süresi dolmadan başkanın görevine son verilemeyecek, ancak atanmak  için gerekli şartları taşımadığı ya da kaybettiğinin tespit edilmesi veya  görevini yerine getiremeyeceğinin YÖK Genel Kurulu kararıyla tespit edilmesi ve  resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi halinde görev süresi dolmadan  atandığı usule göre görevden alınabilecek.

Başkanlığın karar organı yönetim kurulu, başkan ve yardımcıları dahil 7  üyeden oluşacak ve görev süreleri 4 yıl olacak.

ÖSYM başkan ve yardımcıları, tam zamanlı görev yapacak ve lisansüstü tez  danışmanlığı hariç hiçbir kurum ve kuruluşta ücretli iş yapamayacak.

Başkanlıkta sözleşme ile yerli ve yabancı uzman istihdam edilebilecek.  Bunların sayısı tüm üniversitelerdeki öğretim elemanlarının yüzde 5’ini  geçemeyecek.

2 YIL SÜREYLE GÖREV YAPAMAYACAK

Başkan ve diğer ilgili görevliler, görevlerinin sona ermesinden itibaren  2 yıl süreyle, başkanlık tarafından yapılan sınavlara yönelik hazırlık kursları  veya yayınlarla ilgili faaliyet gösteren özel hukuk hükümlerine tabi tüzel  kişiliklerde ya da bunların iştiraklerinde görev alamayacak, bu tür işlere ortak  olamayacak ve bu tüzel kişilerden ya da iştiraklerden gelir sağlayacak ya da  sağlayabilecek doğrudan ya da dolaylı ilişkiye giremeyecek. Bunların eşleri,  çocukları ile ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları, bunların görevleri  süresince, başkanlık tarafından yapılan sınavlara yönelik hazırlık kursları veya  yayınlarla ilgili faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları dışındaki tüzel  kişiliklerde ya da bunların iştiraklerinde görev alamayacak ya da bu tür işlere  ortak olamayacak ve bu tüzel kişilerden ya da iştiraklerden gelir sağlayacak ya  da sağlayabilecek doğrudan ya da dolaylı ilişkiye giremeyecek.

Başkanlık personeli, ayda 60 saati geçmemek üzere fazla mesai  yapabilecek.

ELEKTRONİK ORTAMDA SINAV

Sınavlar, basılı veya elektronik ortamda ve adaylara soruların aynı anda  sorulduğu eş zamanlı olarak yapılabilecek. Sınavlar ayrıca, alan ve zorluk  düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru havuzundan, her  bir adaya aynı ya da farklı zamanlarda, farklı soruların adayın verdiği cevaplara  göre de değişebilen biçimde sorulmasına izin verecek şekilde, elektronik ortamda  da gerçekleştirilebilecek.

Elektronik ortamda yapılan sınavların kayıtları ile basılı ortamda  yapılan sınavların cevaplarına ait elektronik veriler asgari 10 yıl süreyle  arşivlenerek güvenli bir ortamda saklanacak. Sınavlarda kullanılan soru  kitapçıkları, sınav sonuçlarının ilanından 1 yıl sonra, cevap kağıtları ise 2 yıl  sonra imha edilebilecek.

Sınavlarla ilgili her türlü açıklama, başvuru ve sınav sonuçlarının  adaylara duyurulması, başkanlığın internet sayfasında yapılacak. Bu duyurular  tebliğ hükmünde olacak.

Soruların hazırlanması, soru havuzunun oluşturulması ve şifrelenmesi,  basılı veya elektronik ortamda yapılan sınav sorularının güvenliğinin sağlanması  hususlarına ve sınav türlerine ilişkin usul ve esaslar ile sınavlarda görev  alacakların uyması gereken hususlar yönetmelikle düzenlenecek.

Sınav soruları ile bunları hazırlamakla görevlendirilen kişilerin  kimlikleri gizli tutulacak. Soru havuzundaki sorular, hiçbir koşul altında kısmen  ya da tamamen üçüncü şahıslara verilemeyecek. Adli kovuşturmalarda soru havuzuna  erişim için ise Bakanlar Kurulu’nun izni gerekecek.

Sorular ve cevapları, yapılan sınav sona erdikten sonra Yönetim Kurulu  kararıyla açıklanabilecek.

SİNYAL KARIŞTIRICI KULLANILABİLECEK

Sınavların yapıldığı binalarda sınav öncesinde ve sınav sırasında  “sinyal karıştırıcı” ve benzeri cihazlar kullanılabilecek.

Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla, genel kolluk görevlileri ile  bunların gözetiminde olmak üzere özel güvenlik görevlileri, herhangi bir emir  veya karar olmasına bakılmaksızın, adayların ve sınavın yapıldığı binaya girme  hakkına sahip olan diğer kişilerin üstünü ve eşyasını teknik cihazlarla,  gerektiğinde el ile kontrol etmeye ve aramaya yetkili olacak.

Görevli olması nedeniyle sınav süresince sınavın yapıldığı bina ve  salonlara girmek isteyenler, sorulmaksızın kimliklerini gösterecek.

CEZALAR

Gizli olan bilgileri, hukuka aykırı olarak elde eden veya elinde  bulunduran kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı  takdirde, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Bu bilgileri  ifşa eden kişilere, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para  cezası verilecek.

Sınavlarda, ses veya görüntü nakleden cihaz kullanarak kopya çeken veya  kopya çekilmesine aracılık edenler, başka bir adayın yerine sınava giren veya  kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayanlar, kopya  çektirilmesine imkan sağlayanlar, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç  oluşturmadığı takdirde, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

Sınav sonuçlarını adayın lehine veya aleyhine olacak şekilde değiştiren  kişilere, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde,  3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Sınavda kopya çektiği tespit edilen adayın sınavı, Yönetim Kurulu kararı  ile iptal edilecek. Bu aday, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle  Başkanlık tarafından yapılan hiçbir sınava aday olarak başvuramayacak ve  giremeyecek. Sınavı iptal edilenlerin, iptal kararı verilmeden önce, bu sınavdaki  başarısına dayalı olarak bir kamu görevine atanmış veya sair bir hak iktisap  etmiş olması halinde, ilgili kurum yetkilileri tarafından görevine derhal son  verilecek ve sağlanan hak geri alınacak.

Bu tür suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde,  verilecek cezalar yarı oranında artırılacak.

Gizlilik ihlali suretiyle soruların elde edilmiş olmasından yararlanarak  kopya çektiği için kendisiyle ilgili sınavın iptaline karar verilen adayın,  soruların kimler tarafından temin edildiği ve ne suretle eline geçtiği hususunda  bilgi vermesi halinde, Yönetim Kurulu kararıyla, sınava giriş yasağının süresi  kısaltılabileceği gibi yasak tamamen de kaldırılabilecek.

ÖSYM’nin yeniden yapılandırılması 1 yıl içinde tamamlanacak. Bu sürede  yürürlükteki mevzuat uygulanacak.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ KURULUYOR

Teklifle, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Alanya Hamdullah Emin Paşa  Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Bursa Orhangazi Üniversitesi, Türk Hava  Kurumu Üniversitesi, Ankara Bilge Üniversitesi, Altın Koza Üniversitesi ve Gedik  Üniversitesi adlarıyla yeni vakıf üniversiteleri kurulması da öngörülüyor.

Tüm lise ve dengi okul mezunları, Polis Meslek Yüksekokulları ile  akademilerine girebilecek. Yürürlükteki düzenlemeye göre, “genel lise, erkek  teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı okul”  mezunları bu okullara girebiliyorlardı.

ÖSYM’ye 260, YÖK’e de 35 kadro tahsis edilecek. Bazı mevcut  üniversitelere de kadrolar verilecek.

GÖRÜŞMELER

CHP’li milletvekilleri, ÖSYM’nin satın alacağı mal ve hizmetlerin, Kamu  İhale Kanunu dışında tutulmasını eleştirdi. ÖSYM Başkanı Ali Demir, ÖSYM’nin bazı  durumlarda hızlı ve esnek satın alma yapması gerektiğini ifade etti.

Komisyon Başkanı Mehmet Sağlam da daha önceden de ÖSYM’nin bu kanunun  dışında olduğunu anımsattı.

Kolluk kuvvetlerinin, ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda görev aldıkları zaman,  asli görevlerini yaptıkları gerekçesiyle ücret almamaları yönünde verilen önerge,  kabul edilmedi.

CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter’in, İstanbul Gelişim Üniversitesi  kurucuları hakkında bilgi verilmesini istemesi tartışmalara neden oldu.

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, daha önceden haber verilmesi durumunda  bu bilgilerin ulaştırılabileceğini ancak amacın bilgi almak değil, komisyon  çalışmalarını engellemek olduğunu söyledi.

Bu üniversitelerle ilgili bilgilerin bir kaç klasör tuttuğunu ve buraya  getirilmesinin fiziken imkansız olduğunu kaydeden Çubukçu, “Hiç bir bilginin  saklanması mümkün değil. Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde de bu bilgilere  rahatlıkla ulaşılabilir” dedi.

CHP ‘li Serter, tüm lise mezunlarının polis meslek yüksekokulu ve  akademilere girebilmesine ilişkin maddeyi eleştirirken, “düzenlemenin, mesleki  teknik eğitim alanların, kendi alanlarında kalmasını engelleyeceğini” savundu.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

17 yorumlar

  1. Asla pişman olmayın! Eğer sonucu iyiyse, mükemmel. Sonucu kötüyse, bu bir tecrübedir. Victoria Holt

  2. Daha önce hiç sahip olmadığın bir şeye sahip olmak istiyorsan, daha önce hiç yapmadığın bir şey yapmalısın. Nossrat Peseschkian

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂
Powered by