Pazartesi , Haziran 14 2021

KALP KANSERİ(KALP TÜMÖRÜ)

Vücudun başka yerindeki tümörlerde olduğu gibi, kalp tümörleride yer işgal etmenin etkileri ile kendilerini belli ederler ve ileri dönemlere kadar asemptomatik kalabilirler. Eğer saplı ise, kan akımının geçici olarak engellenmesine ait bulgular saptanabilir. Eğer frajil bir tümör ise emboliye; eğer epikardiyal yüzeye süratle invaze olursa hemoperikar-dium ve tamponadına ait bulgular ortaya çıkabilir.

Tümörler her yaşta görülebilir. Altı yaş gibi çocuklarda ve 70 yaşın üzerindeki yaşlılarda olabilir.

En sık görülen lezyon olan benign myxoma primer benign kalp tümörlerinin yaklaşık %75 ini teşkil eder (tablo 22-1). Tümöral kitle düzgün, sert, küre şeklinde , enkapsüle bir kitleden jelatinöz gevşek bir yapıya kadar değişebilir, %80′i saplıdır. %75 den fazlası sol atriumda septuma yapışmıştır. Ancak sağ atrium ve nadiren ventriküllerde de görülebilir.

Malign tümörler esas olarak sarkom, ensık rabdomyosarkom ve anjiosarkomdur. Nadiren malign teratomlarda görülür.

Metastatik tümörlerin hemen tümü kalbe metastaz yapabilir. Hepatomalar ve ranal celi karsinomlar hepatik venler ve inferior vena cava yoluyla kalp içersine direkt olarak yayılabilir.

Klinik Bulgular

Bazı myxoma’larla ateş, kilo kaybı ve anemi gibi sistemik semptomlar bildirilmiştir. Laboratuvar çalışmaları artmış bir sedimantasyon hızını, artmış gamma globulin ile, SGOT ve LDH değişik derecelerde yükselmesini gösterir.

Kalp tümörleri değişik klinik bulgular verirler. Klasik olarak saplı bir sol atrium myxoması mitral orifis içine “ball valve aeti-on” yaparak akımı engelleyip mitral darlığını taklit edebilir. Bir kapakçığın biçimini bozarak mitral yetmezliğine neden olabilir. Hastanın pozisyonu ile değişen üfürüm tanı koydurucu olabilir.

Özellikle kardiyovasküler hastalığın hikayesinin olmadığı genç bir kimsede vasküler obstrüksiyonun aniden ortaya çıkması, parçalanan sol atrium myxomasının embolisini ‘ düşündürmelidir.Eğertanıemboliden histolojik olarak konulursa erken müdahale yapılmalıdır. Karışık gizli semptomlar, kalp siluetinin bozulması veya izah edilemeyen tamponad

yada obstrüksiyon tanıyı düşündürmeli ve ekokardiyografi anjikardiyografi yapılarak kesin tanı konulmalıdır.

Ayırıcı Tam

Kardiyak bir tümör çeşitli valvüler lez-yonlarla kanştırılarabilir ve hatta anjiokardi-yografi dahi tümörü atrial bir trombüsten ayırt ettiremez.

Tedavi

Hemodinamik ve embolik tehlikelerinden dolayı tümörün cerrahi olarak çıkarılması uygundur. Myxomanın malign potansiyeli iyi tanımlanmamışsada, nüksler bildirilmiştir. Bu nedenle pedikülün tabanı ile beraber eksizyo-nuna çalışılmalıdır. Tümörün rezeksiyonunun aciliyeti tümörün kendini ne şekilde belli ettiğine bağlıdır. Embolizasyon ve önemli hemodinamik bozukluklar aciliyeti gerektirir. Hafif intermittant semptomlar elektif cerrahiyi gerektirir.

İntraluminal myxomaların aksine, sarkomlar tanı konulduğu zaman nadiren loka-lizedirler. Cerrahi tümör basısını ortadan kaldırmak ve histopatolojik tanı konulmak için cerrahi müdahale yapılabilir. Bazı durumlarda radyoterapi etkili palyasyonu sağlayabilir.

ENGLİSH

HEART CANCER

As with tumors elsewhere in the body, heart and the effects of their tümörleride to occupy space and some will remain asymptomatic until advanced periods can. If handled, the blood flow temporarily block the findings can be determined. If the fragile tumor embolism if the invasion occurs rapidly to the surface epikardiyal and tamponade the findings hemoperikar-dium may occur.

Tumors can be seen at any age. Such as the age of six children and the elderly over the age of 70 can be in.

The most common benign lesions are benign primary cardiac myxoma tumors constitute about 75% will ini (table 22-1). Tumoral mass smooth, hard, spherical, encapsulated a loose structure to a gelatinous mass may vary from 80% saplıdır. More than 75% of the left atrium septum is stuck. Right atrium and ventricles, but also rarely be seen.

Malignant tumors, mainly sarcomas, and anjiosarkomdur ENSI rabdomyosarkom. Teratomlarda are rarely malignant.

Almost all of the metastatic tumor metastasis to the heart can do. And hepatic veins and inferior ranal celi carcinomas Hepatomalar vena directly in Java can spread through the heart within.

Clinical Results

Some myxoma’larla fever, systemic symptoms such as weight loss and anemia have been reported. Laboratory studies an increased sedimentation rate, increased with gamma globulin, SGOT and LDH shows various degrees rise.

Heart tumors are given various clinical findings. Handled as a classical mitral orifice into the left atrium myxoması “ball valve aeti-on” to prevent the flow and may mimic mitral stenosis. Distort the mitral valve of a failure may result. The patient’s position changed with the murmur may be diagnostic.

The absence of cardiovascular disease, especially a young one in the story of the sudden emergence of vascular obstruction, the parts of the left atrium myxomasının embolisini ‘early intervention should be done is put düşündürmelidir.Eğertanıemboliden histologically. Mixed hidden symptoms, cardiac tamponade skyline corruption or can not be explained

obstruction diagnosis and echocardiography should think or do anjikardiyografi the final diagnosis should be included.

Full differential

A variety of cardiac valvular tumors and even anjiokardi-lez-yonlarla kanştırılarabilir atrial tumor yografi even can not distinguish a trombüsten.

Treatment

Due to hemodynamic and embolic risk surgical removal of the tumor is appropriate. Myxomanın good tanımlanmamışsada malignant potential, recurrence rates have been reported. Therefore, with base excision-nuna pedikülün should be run. Resection of the tumor itself what the urgency of the tumor depends on the batting. Embolization and significant hemodynamic disorders requires urgency. Mild intermittent symptoms require elective surgery.

Myxomaların intraluminal contrast, sarcomas rarely diagnosed when loka-lize. Surgery to remove the tumor compressing the surgical intervention and histopathological diagnosis can be made to be. In some cases, radiotherapy can provide effective palyasyonu.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

8 yorumlar

  1. Biz ancak ne isek onu görebiliriz! Ermişle de karşılaşsa, hırsızın gözü onun ceplerinde olacaktır! Dreamer

  2. bu cd yi denemek için sabırsızlanıyorum. işimle alakalı aşmakta zorlandığım bir sorunumu çözebileceğim. gerçek ruh

  3. Ali bey, Bolluk ve bereket subliminal mp3 unu Yaraticilik ile ayni gece dinliyorum.ustuste dinlememde bir sakinca var mi acaba? Tesekkur ederim. Sevgilerimle mp3

  4. geçmişinden pek memnun olmayanların kullanması gereken bir çalışma. aslında hapishanede ağır suçlardan yatan kişilere uygulanması suç işleme duygusunu giderebilir. bunun için deneyler yapılmalı bence. rusça öğrenme programı

  5. ÇAĞLAR ÇİSİL

    Affetmek Ne Demektir ? https://t.co/M0eKVrBa liderlerin özellikleri

  6. geçmişte yaşanan olumsuz olayların tesirini minumuma indirmek için bu çalışmadan faydanılmalıdır. italyanca şarkılar

  7. Erkek arkadaşıma almak istiyorum italyanca şarkılar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂