Ana Sayfa / Etkinlikler & Aktüel Haber / İŞTE SINAVSIZ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ…

İŞTE SINAVSIZ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ…

Sınavsız geçiş yapılması gündemdeyken en fazla kontenjan açığı bulunan bölümler arasında: ‘Fizik, işletme, bilgisayar mühendisliği var.’ Tarım işletmeciliği ve Gürcü dili edebiyatı bölümlerini ise tek bir kişi bile tercih etmedi.

BETÜL KOTAN

ANKARA – YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ın, az tercih edilen bölümler için ileri ki yıllarda sınavsız geçişin mümkün olacağını açıklaması üzerine; gözler, geçmiş yıllarda kontenjanı boş kalan bölümlere çevrildi. ÖSYM verilerine göre, 2009 üniversiteye yerleştirme işlemleri sonucunda, asfaltit ve petrol gaz üretiminin fiziki süreçleri, ekoloji, kimya teknolojisi, tarım işletmeciliği ve Gürcü dili ve edebiyatı bölümlerini tercih hakkı olan 1 milyon 86 bin 762 adaydan bir tek aday bile tercih etmedi. 2009 ek yerleştirme sonucuna göre de en fazla boş kontenjana sahip fizik, işletme, bilgisayar mühendisliği bölümleri de sınavsız geçişe göz kırpıyor. Fizik bölümünde 2 bin 178, İşletme’de bin 774 ve bilgisayar mühendisliğinde bin 138 kontenjan boş kaldı. Ancak bu bölümlerden işletme kendisine ayrılan 17 bin 516 kontenjanla Türkiye’de en yüksek kontenjana sahip bölüm. 2009’da işletme için ayrılan 17 bin 516 kontenjandan 16 bin 367’si doldu.

İlgi görmeyen bölümler
YÖK Başkanı Özcan’ın açıklamasına göre, birkaç yıl içinde uygulanacak üniversiteye sınavsız geçiş sisteminde, az tercih edilen bölümlerle çok tercih edilenler belirleyici olacak. Yeterince ilgi görmeyen bölümler, sınavsız da öğrenci kabul edecek. Özcan, sistemi üniversite kapılarındaki yığılmanın azaltılmasından sonra uygulamaya koyacaklarını belirtti, ancak YÖK, sistemin ana hatlarını belirlemek için yükseköğretim programlarını şimdiden masaya yatırdı. Radikal de ÖSYM verilerine göre, 2009 ÖSS’de yerleştirme işlemleri sonucunda Türkiye’nin lisans programları tercihlerini tespit etti:

Hiç tercih edilmeyenler
25 kontenjanı olan asfaltit ve petrol gaz üretiminin fiziki süreçleri bölümünü ilk yerleştirmede tek bir aday bile tercih etmedi. ÖSYM boş kalan bu bölüme ek yerleştirmede yer vermedi. ÖSYM, ilk yerleştirmede tercih eden aday bulamadığı, 20 kontenjanlık ekoloji ve 20 kontenjanlık kimya teknolojisi bölümlerini de ek yerleştirmede listeye almadı. 41 kontenjan ayrılan tarım işletmeciliği ile 21 kontenjan ayrılan Gürcü dili ve edebiyatı bölümleri de tek bir adayın bile ilgisini çekmedi. Tüm kontenjanları boş kalan her iki bölüm, ek yerleştirmede bir kez daha listeye alınmalarına rağmen, tek bir adayın bile ilgisini çekemedi. 100 kontenjanı olan bilgisayar-enformatik bölümünü de ilk yerleştirmede bir tek aday bile tercih etmedi. ÖSYM, ikinci yerleştirmede tamamı boş olan bilgisayar enformatik bölümü kontenjanlarını tekrar listeye koydu ve bu bölüm için sadece 1 aday tercihte bulundu. 41 kotenjanlı kültür bitkileri üretimi ve pazarlamasına, 10 kontenjanlık rus diline, 40 kontenjanlık çevre bilimleri ve yönetimine, 61 kontenjanlık kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı bölümlerine de sadece birer aday yerleştirildi. Rus dili haricinde bu bölümler ek yerleştirmede bir kez daha adayın karşısına çıkarıldılar, ancak bir kez daha ilgi görmediler.
Uluslararası işletme bölümünün yüzde 90’ı (100 kontenjandan 90’ı), Uluslararası işletmecilikin yüzde 93’ü (160 kontenjanın 149’u), bilgisayar ve enformasyon sistemleri’nin yüzde 94’ü (53 kontenjandan 50’si), pazarlama’nın yüzde 91’i (250 kontenjandan 228’i), radyo ve televizyonun yüzde 95’i (140 kontenjandan 134’ü), reklamcılık ve halkla ilişkilerin yüzde 95’i (180 kontenjandan 171’i), üretim mühendisliğinin yüzde 82’si (47 kontenjandan 47’si), Avrupa Birliği ilişkilerinin yüzde 86‘sı (382 kontenjanın 331’i), bilgi teknolojilerinin yüzde 84’ü (123 kontenjandan 104’ü), petrol ve gaz kuyularının açılması, petrol ve gaz üretim makineleri teçhizatı ve petrol-gaz yataklarının işletilmesi ve kullanımı bölümü kontenjanlarının yüzde 88’i (25 kontenjandan 22’si)boş kaldı.

Ek yerleştirmede dolmayanlar
ÖSYM ek yerleştirme işlemleri sırasında bazı bölümlerde boş kalan kontenjanların üstüne ek kontenjan ekleyince, boş kalan kontenjan sayısı iyice arttı. 2009 ÖSS ek yerleştirme işlemleri sonucunda kontenjanı dolmayan bölümlerde fizik rekor kırdı. İlk yerleştirmede 6 bin 977 kontenjanından sadece 2 bin 32 kontenjanı boş kalan fizik bölümü için ek yerleştirme listesinde bu kez 2 bin 812 kontenjan ayrıldı, bunların 2 bin 178’i boş kaldı.
Fizik bölümü gibi işletme bölümü de ek yerleştirme kontenjanları belirlenirken artan kontenjanlarıyla, ikinci yerleştirmede boş kontenjan rekoru kıran bölümlerden oldu. İlk yerleştirmede 17 bin 516 kontenjan ayrılan işletme bölümü kontenjanlarının sadece yüzde 6’sı boş kalmıştı.
Boş kalan 1149 kontenjanın üstüne, 1575 kontenjan daha eklendi. Ancak ek yerleştirmede toplam 2 bin 724 kontenjan ayrılan işletme kontenjanlarının bin 774’ü boş kaldı. İlk yerleştirmede 5 bin 901 kontenjanından sadece yüzde 14’ü boş kalan bilgisayar mühendisliği bölümüne de ek yerleştirmede 456 fazladan kontenjan verildi.
Ek yerleştirmede 1341 kontenjana sahip olan bilgisayar mühendisliği bölümü kontenjanının 1138’i boş kaldı.

ENGLİSH

When you move up the agenda without an examination of the quotas described in the section between ‘physics, business administration, computer science there. ” Agribusiness and the Georgian language and literature department prefers not know a single person.

ANKARA – HEC Chairman Prof. Dr. Yusuf Ziya Ozcan, the preferred section for less than that in the years ahead will be possible to pass without examination upon release; eyes, in the past year, quotas were converted to free the remaining portion. OSYM according to data from 2009 university placement process as a result, asphaltite oil and gas production of the physical processes, ecology, chemistry, technology, agribusiness and the Georgian language and literature department chooses who are entitled to 1 million 86 thousand 762 candidates only one candidate I prefer not. According to the result in 2009 additional placement of a maximum quota of free physics, business administration, computer engineering department is also a wink to pass without examination. 2 thousand 178 in the physics department, business and computer engineering in 774 thousand 138 thousand quotas remained empty. But this section of its separation from the company quota of 17 thousand 516 in Turkey has the highest part of the quota. The quota allocated for the business in 2009 from 17 thousand 516 thousand 16 367’si expired.

Non-interest sections
Education Council President Özcan’s description, according to the university without examination in a few years to be implemented in transit systems, with a preferred section will determine preferred ones. Not enough interest sections, the students will accept without examination. Andrew, the university system after the reduction of clutter in the door and said to put into practice, but the HEC, the system of higher education programs to determine the main lines already laid on the table. According to radical OSYM, 2009 OSS operations in the placement of their preferences as a result of Turkey’s undergraduate program has determined:

Those which are no preferred
The oil and gas production quota of 25 asphaltite portion of the physical processes of the first preferred placement was not even a single candidate. The remaining empty space OSYM placement has not added to this section. OSYM, the preferred placement does not find the candidates, the quota of 20 and 20, the quota of the ecology of chemical technology department did not get too attached to the placement list. 41 quota allotted quota of 21 divided by agribusiness in the Georgian language and literature departments did not attract even a single candidate. Empty all the quotas of the two remaining section to be added to the list once again, despite placement, did not attract even a single candidate. The computer-informatics section 100 of the quota for the first placement preference did not know a single candidate. OSYM, the second placement is completely blank computer informatics part of the list again, set quotas and preferences for this section was found in only 1 candidate. 41 kotenjanlı production and marketing of crops, 10 to the Russian language of quotas, the quota of 40 environmental science and management, urban design and landscape architecture section 61 of the quota of only one candidate has been placed. Russian language added to this section except by placement were brought against a candidate again, but once they did not see much interest.
International business department, 90 percent (90 of 100 quotas), the International işletmecilikin 93 percent (149 of 160 quotas), computer and information systems 94 percent (50 of 53 quota), marketing of 91 percent (228 of 250 quotas), radio and television, 95 percent (134 of 140 quotas), advertising and public relations, 95 percent (171 of 180 quotas), 82 percent of production engineering ( quota of 47 from 47), relations between the European Union and 86 percent (331 of 382 quotas), information technology, 84 percent (104 of 123 quotas), the opening of oil and gas wells, oil and gas production and petroleum machinery equipment -gas reserves, part of the operation and use 88 percent of the quota (quota of 25 to 22) remained empty.

Not complete additional placement
OSYM in some departments at the time of placement of additional free add extra quota when the quota on top of an empty well have increased the number of quotas. 2009 additional placement of OSS operations in the physics department as a result of not filling the quota record. Only 2 of 6 thousand 977 quota for the first placement of the free quota of 32 thousand additional placement list for the physics department, this time the quotas were allocated 2 812 thousand, 2 thousand 178 of them remained empty.
As part of the business department of physics at increasing the quota of the additional placement of determining the quota, the second placement section of record holders of the quota was empty. Quota of 17 thousand 516 initial placement of the quota allocated only 6 percent of the business section was left blank.
Left blank on the 1149 quotas, the quota was added in 1575. Placement, but the extra quota allocated a total of 2 thousand 724 thousand of operating quotas 774’ü remained empty. Quota of 5 901 thousand in the first placement and 14 percent left blank computer engineering department in an extra quota of 456 was added to the placement.
1341 additional placement of computer engineering department which has a quota of quota 1138’i remained empty.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

20 yorumlar

  1. bence düzenli spor yapamayan kişilerin denemesi gerekir.

  2. “Cehennemde ateş yoktur, her insan ateşini bu dünyadan götürür.” Pir Sultan Abdal

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.