ÇOCUĞUNUZ HİPERAKTİF DEĞİL DİSLEKTİK OLABİLİR!

Çocukların hem psikolojisini hem de okuldaki başarısını olumsuz etkileyen dislekside erken tedavi büyük önem taşıyor… Uzmanlar anne-baba ve öğretmenleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor…

Sözcükleri öğrenme ve hatırlamada sorun yaşama, bazı harfleri ayna görüntüleri şeklindeki benzerleri gibi kullanma, kısıtlı sözcük dağarcığı… Bütün buözellikler Türkiye de yalnızca ilkokul çağında sayıları yaklaşık bir milyon olduğu tahmin edilen dislektik çocukları tanımlıyor.

Nedeni henüz tam olarak bilinemeyen disleksi, başka bir deyişle öğrenme bozukluğu, ailenin ya da öğretmenlerin fark edememesi veya yanlış yorumlamasıyla çocukların geleceği için büyük tehlike oluşturabiliyor. Çoğu zaman zeka geriliği olarak yanlış yorumlanan disleksi hastalığı olan kişilerin büyük çoğunluğunun düşünülenin aksine normal veya normalin üzerindeki düzeyde zekaya sahip olduğunu söylüyor uzmanlar… Öyle ki, izafiyet teorisini ortaya çıkaran Albert Einstein, ünlü ressam Leonardo Da Vinci, heykeltıraş Rodin, şarkıcı ve aktris Cher, aktör Tom Cruise disleksili kişiler arasında yer alıyor.

Okul çağında ortaya çıkıyor

Türkiye’de disleksiyle ilgili sorunların görülme sıklığı yüzde 8 ila 10 arasında. 40 – 50 kişilik bir sınıfta üç ya da dört çocukta öğrenme bozukluğu sorunu olduğunu söyleyen ALGE Eğitim Danışmanlık Kurucu Ortağı Tuğrul Türkkan, ülkemizde çoğunlukla normal ya da üstün zekalı çocukların ‘geri zekalı’ damgası yemesine neden olan disleksinin genellikle okul çağında ortaya çıktığını vurguluyor. En büyük sorun ise Türkiye’de henüz yeni yeni tanınan bu hastalığın, öğretmenler ve veliler tarafından yeterince bilinmemesi nedeniyle durumun daha da zorlaşması… Dislektik çocukların hiperaktif  (dikkat dağınıklığı) çocuklarla karıştırıldığını söylüyor Türkkan.

Peki, beyne ait duygusal veya davranışsal bozukluktan kaynaklanan akademik becerilerde gerilik olarak tanımlanan disleksinin ne gibi belirtileri var? Zeka, işitme ve görmede bir problem olmaksızın özellikle okuma – heceleme – yazma sürecindeki problemlerle disleksinin ortaya çıktığını ve  bu nedenle öğrenme güçlüğü olduğunu söyleyen Tuğrul Türkkan, dislektik bir çocuğun daha yavaş okuduğunu ve anlamakta zorluk çektiğini söylüyor. Elbette bu durum çocuğun ders başarısını olumsuz yönde etkiliyor. Bütün sınavların yazılı bir şekilde verildiği, beceri değerlendirmelerin okuma yazmaya dayalı olduğu bir öğrenim hayatında disleksili öğrencinin yaşıtlarıyla sınavlarda rekabet etmesi çok zor.

Yaşıtlarından yarı yarıya daha yavaş okuyan, okuduklarını sık sık yanlış algılayan ya da yanlış yorumlayan öğrenciler psikolojik olarak da ciddi zorluk yaşıyor. “İstediğim ve alıştığım halde bir türlü doğru okuyamıyorum, yapamıyorum, ben akıllı değilim, arkadaşlarım bana ‘aptal’ diyor, beni sevmiyorlar” şeklinde düşünebilen çocuklar özellikle kendine güven konusunda sıkıntı yaşıyor. Disleksinin çocuğun yapabileceklerine olan inancını derinden sarstığını söyleyen Tuğrul Türkkan, sadece okul hayatında değil çocuğun sosyal ve psikolojik gelişiminde de ciddi sorunlara yol açtığını vurguluyor.

Erken teşhis önemli

Peki, çocukların psikolojisini ve okul hayatındaki başarısını olumsuz etkileyen öğrenme bozukluğunun tedavisi nasıl oluyor? Dislekside mümkün olduğu kadar erken teşhis gerektiğine dikkat çeken Türkkan, sorun zamanında tespit edilir ve doğru tedavi yöntemleri uygulanırsa disleksili çocukların başarısının ciddi oranda arttığı gibi, yaşamlarında da istedikleri noktalara gelmekte sıkıntı yaşamadıklarını vurguluyor. Disleksi tedavisinde esas amaç, göz-beyin koordinasyonunu geliştirerek öğrencinin harfleri ve kelimeleri doğru tanımlamasını sağlamak.

Bu noktada uygulanan mevcut tedavilerin, sık ve çok tekrar ile metinler üzerinden öğrencinin bu becerilerini geliştirmeyi hedeflediğini söyleyen Tuğrul Türkkan, yapılan mevcut çalışmalarda egzersizlerin ya yetersiz kaldığını ya da çok uzun süreçte gerçekleştiğini anlatıyor. Tüm bu mevcut sorunları ve yetersizlikleri en aza indirgemek için ALGE olarak Türkiye’de ilk defa disleksi için kapsamlı ve özel bir bilgisayar programı geliştirdiklerini belirten Türkkan,  daha önce 20 bine yakın katılımcıya uyguladıkları Etkin Hızlı Okuma Sistemi’yle örtüşen bu yeni yöntemle disleksili öğrencilerin gelişimine ciddi katkıda bulunulduğunu vurguluyor.

Yöntemin temelinde öğrencinin harfleri, kelimeleri tanıma ve algılama yetisinin geliştirilmesi yatıyor. Amaç öğrencinin doğru okumasını ve hızlı algılamasını sağlamak. Öğrencinin bilgisayar üzerinden eğlenerek ve tekrarlı olarak yaptığı harf ve kelime tanıma egzersizlerinden sonra disleksinin yarattığı öğrenme güçlüklerinin minimize edildiğini söylüyor Türkkan. Bu yeni yöntem yaşıtlarına göre yarı yarıya daha yavaş olan okuma hızının eğitim sonunda iki ile üç kat arası gelişmesine imkan tanıyor. İstatistiksel olarak, örneğin yedinci sınıfta okuyan bir disleksili öğrenci dakikada 70–80 kelime okurken, normal bir öğrencinin 140–150 kelime okuyabiliyor. 15’er saatlik iki kur halinde gerçekleşen eğitimin ardından disleksili öğrencinin okuma hızının 200–250 kelimeye çıktığını belirten Türkkan, bunun yanı sıra, çocukların okuduklarını algılamaları ve dikkat becerilerinde ciddi artış gözlemlendiğini ifade ediyor.

Belirtileri neler?
• B,d,p,q harflerini, 6 ve 9 gibi sayıları ters algılama; kelimelerdeki harfleri veya sayıları karışık algılama, örneğin ‘ne’yi ‘en’, ’12’yi ’21’ olarak algılayabilir,
• Okurken kelime atlar,
• Kelimelerin içinde geçen harfleri tanıyamayabilir.
• Ses sırasını karıştırabilir,
• Benzer kelimeleri ayırt edemez,
• Harflerin sembollerini anımsamada zorluk yaşamak.
• Sonuç tahmin etmede zorluk yaşamak.

Ailelere öneriler
• Çok geç kalmadan, fark edilir edilmez mutlaka bir uzmana başvurulmalı,
• Çocuğu olduğu gibi, kimseyle kıyaslamadan kabul etmeli,
• Tutarlı davranmalı,
• Okul ve öğretmenlerle yakın iletişim içine girilerek ortak adımlar atmalı,
• Özgüven kazanması için gerekli destek verilmeli, sosyal faaliyetlere yönlendirilmeli, yapabildikleri takdir edilmeli,
• Çocuğa her şeyin yolunda olduğuna dair güven verilmeli.
• Kendini ifade etmesine, farklılıklarını ortaya koymasına izin verilmeli…

www.isteinsan.com.tr

ENGLISH

Adversely affecting the success of both the psychology of dyslexia in school children as well as early treatment is of great importance … Experts warns that parents and teachers to be careful …

Trouble learning and remembering the words to life, like the shape of some letters, such as mirror images, using a limited vocabulary … all buözellikler in Turkey are estimated to be only about one million the number of primary school age children, describes dislektik.

As yet unknown reason dyslexia, learning disorders, in other words, parents or teachers, or the wrong interpretation of the difference failed to create the greatest danger to the future of children. Often misinterpreted as mental retardation, dyslexia thoughts Unlike the vast majority of people with normal or above normal intelligence level, experts have said that … so that brings out the theory of relativity, Albert Einstein, Leonardo Da Vinci, the famous painter, sculptor Rodin, the singer and actress Cher, disleksili actor Tom Cruise is one of those.

School age is revealed

8 to 10 percent in Turkey, the incidence of problems related to disleksiyle. 40 to 50 people in three or four children in a class problem, saying that the learning disorder ALGE Education Consulting Co-Founder Turkkan Tugrul, mostly normal or gifted children in our country ‘idiot’ character to eat at school age appeared often stresses that cause dyslexia. The main problem of this disease in Turkey, yet only recently recognized, teachers and parents is not known enough by the situation because of the going gets tough … Dislektik children more hyperactive (attention deficit) says karıştırıldığını Turkkan children.

So, the brain’s emotional or behavioral disorders, such as what caused the symptoms of dyslexia, defined as academic skills have retardation? Intelligence, hearing and vision, without a problem, especially reading – spelling – dyslexic problems in the process of writing and, therefore, emerged saying that difficulty in learning Turkkan Tugrul, dislektik slower reading and understanding a child’s difficulty, he says. Of course, this situation negatively affects the success of the child’s course. All examinations given in writing, reading writing skills are based on assessments of a student’s educational life disleksili it could not compete with their peers in the exams.

Read more slowly than their peers in half, or misinterpreted what they read, students often incorrectly perceive as a serious difficulty in psychological lives. “If I wanted a kind of accustomed to and I can not read, I can not, I’m not smart, my friends ‘stupid’ he says, they do not love me” can be considered in the form of self-confidence, especially in children living in hardship. Dyslexic children can do Turkkan Tugrul said his faith in the deeply shook, not only the child’s school life in the development of social and psychological stresses that also lead to serious problems.

Early diagnosis important

So, the psychology of children and adversely affect the success of the school’s life learning how the disorder is the treatment? Turkkan attention should identify dyslexia as early as possible, the problem is detected on time and significantly increase the success of the treatment methods applied, such as disleksili children, do not face hardship in their lives come to the point they want to highlight. The main purposes of the treatment of dyslexia, eye-brain co-ordination by developing the student’s letters and words to ensure correct identification.

At this point, the available treatment is applied, often and with much again on the texts the student is aiming to develop these skills Turkkan Tugrul said, the current studies, exercises, or inadequate or very long process, says occurred. All of these existing problems and to minimize the inadequacies of dyslexia ALGE for the first time in Turkey have developed a special computer program that specifies a comprehensive and Turkkan, close to 20 thousand participants already implemented this new method of overlapping disleksili Effective Speed Reading System are the development of students’ serious emphasizes that there is help.

The method is based on the student’s letters, the words recognition and development of the ability to detect lies. Aim to ensure the student’s right to read and quick to recognize that. The student via a computer as fun and repeated his letter and word recognition exercises after learning difficulties caused by dyslexia says Turkkan been minimized. This new method is slower than their peers in half by the end of training two to three times the speed of reading from the development allows. Statistically, for example, seventh grade student who reads a disleksili 70-80 words per minute reading, a normal student can read 140-150 words. After training with 15 hours in case of two foreign exchange student’s reading speed of 200-250 words come out stating that disleksili Turkkan, as well as children’s reading skills, perception and attention means observing a significant increase.

What are the symptoms?
• B, d, p, q letters, numbers 6 and 9, such as reverse sensing, in words or numbers mixed with letters of recognition, for example, ‘ne’yi’ en ‘, ’12’ t ’21 ‘detect,
• Reading the word jumps,
• recognize the words in the last letters.
• Sound the order of the mix,
• do not distinguish between similar words,
• anımsamada symbols of the letters have difficulty.
• have difficulty in predicting the result.

Families suggestions
• Too late, without noticeably not necessarily seek a specialist,
• As a child, nobody should accept benchmarking,
• Consistent act,
• Schools and teachers should take joint steps by entering into close contact,
• Self-confidence needed to win the support given, social activities, guided, they can be appreciated,
• The child should be given confidence that there is everything.
• to express themselves, their differences should be allowed to put out

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

12 yorumlar

 1. Whatever you can do or dream you can, begin it. Boldness has genius, power, and magic in it. Begin it now. Goethe

 2. Bende de utangaçlık sorunu var berbat bi durum umarım faydası olur romence öğren

 3. Ortaokul ve lise yıllarımda iddialı olabileceğim kadar deneme yazılar ve şiirler yazardım. Edebiyat öğretmenim günce tutmamı öğütledi, fakat ben başkalarının eline geçmesinden çekindiğim için bunu yapmadım, hala yine de içimden kendi kendime yazdığımı geçiriyorum. İyi bir yazar olmayı, kitaplarımın satıldığını görmeyi çok istiyorum. kurumsal eğitim

 4. buna benzer cok dinledim kendimde ki değişime ayret ettim herkese tavsiye ederim. akciğer ağrısı

 5. eğer kitap insanın dostuysa kişisel gelişim kitabı dost görünümlü riyakârdır.. yenin

 6. Kolayca ve kalıcı olarak kilo vermek istiyorum. Ali beye böyle faydalı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. kredi ver borç sorgulama

 7. sevdklerime verebileceğim anlamlı bir hediye buldum sonunda.. normal penis

 8. daha güvenli olmanız gerek bu dünyada,çünkü her geçen gün hayat zorlaşıyor, peki siz hala iddiaya var mısınız? bu cd sizin için tasarlanmış… isveççe türkçe

 9. matematik kabusumdu sekse

 10. Kalıcı kilo verebilmek… ne kadar zor görünüyor… ama beynimiz karar verdikten sonra ise ne kadar kolay.. bilinçaltımızın başarabileceğine inanıyorum.. çince öğrenmek

 11. Bu cd lerde gelen ek telkinleri nasıl kullanmalıyız( örneğin depresyon, zeka artırma,zinde uyanma gibi ) 21 gün kuralı bu telkinler içinde geçerlimi ? sübliminal mesaj nedir

 12. GÜLHAN BARIŞ

  RT @ugurkaraboga: Kişisel gelişim, kişisel gelişim kitaplarıyla değil; tarih, felsefe, şiir vs. kitaplarıyla olur… Kıssalardan hisseler çıkarmakta cabası… lehçe ne demek

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂