Pazar , Ağustos 30 2020

BEYNİNİZİN ÖZELLİKLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Dinamik renkler üretkenliği temsil ederken, huzuru simgeleyen mavi ve yeşil ise beynin en çok sevdiği renklerdir. İşte beyin hakkında en çok merak edilenler

Beyin cerrahı Doç. Dr. Cahide Topsakal, beyin hakkında en çok merak edilenleri yanıtladı:

* Beynin sevdiği renkler var mı?

Beyin huzur açısından en çok mavi ve yeşilin tonlarını sever. Kırmızı, agresifliği artırır. Bu nedenle yatak odalarına kırmızı koymayın. Çalışma odalarına kırmızı koyun ki, beyniniz sürekli dinamik olsun. İyi bir uyku çekmek için yatak odalarında pastel yeşilleri ve eflatunları tercih edin. Sarı ve portakal renk de, dinamik ve üretkenliği artıran renklerdir. Hayatlarında yeşil rengi çok tercih edenlerin, huzurlu kişiler olduğu bilinir.

* Beyin sağlığı için yararlı vitaminler neler?

B12, belki de beynin sevdiği tek vitamindir. Bu vitamin, hafızayı güçlendirir. Eksikliği halinde, bir demans hastalığı yaşanır. B12 eksikliği beyin hasarı oluşturduğu zaman, bunun geriye dönüşü yoktur. B12, sinir sistemi için en önemli vitamindir. Eksikliği, kansızlık da yapabilir ve bu nedenle beyin hasarı oluşabilir. B12 vitamini, kırmızı ette bulunmaktadır. Çok fazla kırmızı et yemeyenlerin, mutlaka B12 desteği almaları gerekir….

SAĞ SANAT, SOL DİL!

* Beynin sağ yarım küresi ile sol yarım küresi arasındaki bağlantı nasıl kurulur?

Bu iki yarım küre, önemli bağlantı yolları ile aralarında sürekli haberleşirler. Ancak bazen, beynin tam orta hattına bir kitle oturur ve bu kitle bağlantı yollarını sekteye uğratır.

* Beynimizin hangi tarafının baskın olduğunu nasıl anlayabiliriz?

Genellikle beynin sağ yarım küresi sosyal başarı, organizasyon, felsefe ve sanat ile alakalıdır. Sol yarım küre ise matematik ve dil öğrenme ile alakalıdır. Bu konuda bilimsel bir test olmamakla birlikte, şu yöntemi uygulayabilirsiniz: Karşımızdaki kişinin yakalaması için havaya bir cisim atın. Refleks olarak cisme hangi koluyla hamle yaparsa, o kolun karşı tarafı baskın tarafıdır. Bazıları bazen sağı, bazen solu tercih eder. Bunlara, farklı beyin ameliyatları yapılır.

Kadınların beyni erkeklerden hafif

* Kadın ve erkek beyni arasında fark var mıdır?

Kadın ve erkek beyni arasında; hem anatomik, hem de fonksiyonel olarak hafif farklılıklar vardır. Gramaj olarak kadın beyninin ağırlığı çok hafif düşüktür. Beyin merkezlerindeki kıvrımların bile farklı olduğunu görebiliriz. Kadında ana dili konuşma, yeni bir lisan öğrenme ve iyi bir aksanla bu dili konuşma yeteneği erkeğe göre daha üstündür. Erkek üç bin kelime ile dil konuşurken, kadının kelime kapasitesi 10 bin kelimeyi geçmektedir. Kadın, sosyal alanlarda daha başarılıdır. Organizasyon, zor durumların altından kalkma ve soğukkanlılık konularında kadınlar daha güçlüdür. Buna karşın, matematik yeteneği erkekte biraz daha gelişmiştir. Kadın, yön bulma ve iki arabanın arasına geri geri girme konularında erkeğe göre daha az gelişmiştir. Ancak tekrar yoluyla bu açığını kapatabilir. Bu farklılıklarda genetik faktörler ve salgılanan farklı cinsiyet hormonlarının yanı sıra, sosyal yaşamda yüklenilen farklı görevler de rol oynamaktadır.

* Beynin kaç gram olduğuyla zeka ölçülebilir mi?

Zeka beynin gramıyla değil, işlevi ile alakalıdır. İşlev, sonradan geliştirilebilir. Bu; beynin eğitimiyle alakalıdır. Samsun’da kargaların, kırılsınlar diye kırmızı ışıkta bekleyen arabaların ön tekerleklerinin altına cevizleri bıraktıklarına, yeşil ışık yandığında da kırılmış cevizleri topladıklarına tanık oldum. ‘Kuş beyinli’ lafının tarihe karışması lazım! Bir yazıda da hortumlarıyla boya fırçasını kavrayıp, tablo yapan fillerin varlığını okumuştum. Her şey eğitim, beyin jimnastiği, odaklanma ve başarmayı istemekle alakalı. Beyne ne kadar yeni görev yüklerseniz, o kadar üstesinden gelecektir. Eğer yeterince isterseniz, kanserli hücreleri bile beyin gücünüzle yok edebilirsiniz.

Ön bölüm kişiliği belirler arkası görmeyi düzenler

* Beynin her bölgesi ayrı bir iş mi yapar?
Beynin ön bölümü kişilikle alakalıdır. Orta bölgede kolları ve bacakları oynatan merkez, hemen yanında ise duyulandıran merkezler vardır. Beynin yan bölümlerinde ise konuşma, duyduğunu anlama, hesap yapma, okuma, sesi ve müzik yorumlama merkezleri bulunmaktadır. En arka bölüm ise, görme fonksiyonları ile ilgilidir. Bu bölüm; ışık, renk, cisim ve hareketi yorumlar. Hipofiz bezi en ortada ve altta yer alır ve çeşitli hormonlar salgılar. En hayati merkez olan beyin sapı, solunumu ve dolaşımı ayarlar. Beyincik ise belirgin olarak denge ile alakalıdır. Ayrıca, görme yollarıyla da bağlantı kurar. Bu bölgelerin birindeki arıza, kademeli olarak diğer bölgelerin düzgün çalışmasını da engeller.

Beynin yarısıyla yaşamak hayret edilecek şey değil!

* Beyinlerinin sadece yarısıyla hayatlarını sürdüren insanlar var. Bunu nasıl başarıyorlar?

Beynin bir tarafını doğuştan kaplamış olan bir hastalık, zamanla kendi fonksiyonlarını karşı tarafa da yükler. Hastalıklı taraf, beynin sağlam yarısının da iyi çalışmasını engelleyeceği ve devreleri karıştıracağı için mutlaka ameliyatla çıkartılmalıdır. Gazetelerde yer alan, ‘Beyninin yarısı ile spor yapıyor ve eğitim görüyor’ şeklindeki haberleri, çoğu insan hayretler içinde kalarak okuyor. Oysa, bunların hayret edilecek bir tarafı yoktur. Hastalıklı yarım küre çıkartılırken, orta hatta yakın planda yerleşmiş önemli bağlantı yolları korunmaktadır. Bu, çok incelikli ameliyat teknikleri ile başarılmaktadır. İhtiyaç halinde beyne yeni ve karmaşık görevler yüklenebilir. Bu görevleri yerine getirecek temel merkezler arasındaki haberleşme bağlantılarını kusursuz, hızlı ve koordineli bir şekilde devreye sokacak denetleyici ve düzenleyici merkezler de oluşturulabilir.

Ezberlenen bilgi ve şifreler beynin verimini artırır!

* Beynimizin yüzde kaçını kullanıyoruz?

Beynin eğitilmesi; yeni fonksiyonların, yeni devrelerin ve kısa yolların gelişmesine yol açar. Müzik eğitimi, sportif aktivitelerle kazanılacak komplike kas koordinasyonları, bulmaca çözmek, kitap okumak, hafızayı artıran ezberler yapmak, şifreleri akılda tutmak ve yabancı dil öğrenmek gibi egzersizler beynin verimini artırır. Bunlar; kişiye yaratıcılık da kazandırır. Sanıldığı gibi; beynin yüzde 20’sini kullanmıyoruz. Aslında belki de yüzde 100′ünü kullanıyoruz. Ancak hangi merkezlerin hangi merkezlerle ve hangi sırayla birbirleriyle haberleştiğini çözmeye çalışıyoruz. İnanılmaz bir sistem var. Bugünün en gelişmiş bilgisayarları bile, beyindeki entegrelerin yerini alacak durumda değil. Bunların özelliklerini hala çözmeye çalışıyoruz. Tüm bunlar, fonksiyonel MR başta olmak üzere bazı özel görüntüleme sistemleri ile de doğrulanmaktadır.

ENGLİSH

BRAIN AND CHARACTERISTICS

Dynamic colors represents productivity, while the blue symbolizes peace and green of the brain are the most favorite color. Here is most curious about the brain are

Brain surgeon Assoc. Dr. Cahide Topsakal, was wondering more about the brain responded:

* Do you have a brain favorite colors?

Blue and green in terms of peace of the brain most severe tones. Red, agresiflik increases. Therefore, do not put red in the bedroom. Studies of sheep red room, your brain is constantly dynamic. To take a good sleep in the bedroom of pastel green and magenta prefer. Yellow and orange color, the colors are dynamic and increase productivity. I too prefer the green color, is known to be peaceful people.

* What are vitamins useful for brain health?

B12, perhaps like the brain is the only vitamin. This vitamin, enhances memory. In the case of lack of a dementia disease is experienced. B12 deficiency is a time of brain damage, this is not the back. B12, the nervous system is the most important vitamins. Deficit, and anemia can also cause brain damage can occur with. Vitamin B12, are found in red meat. Too many do not eat red meat, it must receive support … B12.

THE ARTS, LANGUAGE LEFT!

* The brain and the right half-sphere is established how the connection between the left half-sphere?

These two half-sphere, with important connections between the way they constantly communicate. But sometimes, the brain in the middle of the line sits a mass audience and the connecting roads will come to a standstill.

* Which side of our brain is dominant how can we?

Usually, the right brain half-sphere of social success, organization, philosophy and art are related. Mathematics and language learning in the left hemisphere is associated with. Is not a scientific test on this subject, you can apply the following methods: The weather for our people to catch an object at. Which the object moves with Reflex makes arms, that arm against the side of the dominant party. Some people sometimes right, sometimes I prefer breathing. These are made of different brain surgery.

Mild brain of women from men

* Is there a difference between men and women is the brain?

Women and men between the brain, both anatomical and functional differences as there is light. The weight of the female brain as a very light weight is low. Even in the center of the brain is different we can see the fold. Women speak the main language, learning a new language and a good ability to speak this language with an accent than men are superior. Men speak the language, while three thousand words, women exceed the word capacity is 10 thousand words. Women, is more successful in the social field. Organization of gold out of difficult situations and is more powerful than women in cold blood. However, in men is a bit more advanced math skills. Women’s, direction finding and backwards between two cars about to enter is less developed than men. However, these holes may close by again. These differences in genetic factors, and secrete hormones as well as the different gender, social life plays a role in the different tasks were installed.

* How many grams of the brain that we can measure intelligence?

Gram of brain with intelligence, but is related to function. Function can be developed later. This is relevant to brain training. Of crow in Samsun, the cars waiting at a red light would break under the front wheel to drop the walnuts, the green light is broken or burnt, I was witness to gather walnuts. ‘Bird brain’ should vanish by laf! Paint brush in an article in the grip of the hose, and I read the table of the existence of the elephant. Anything educational, mental gymnastics, you want to achieve focus and relate to. How to install the new tasks the brain, it will be overcome. If you want enough, you can destroy your cancer cells, even brain power.

Determines to see the back of the front section is arranged

* A job separately each region of the brain do?
Front section of the brain is associated with personality. Arms and legs to play in the central area of the center, next to where the senses are central. The next section of the brain in the speech, I mean that, to calculate, reading, sound and music are central to interpretation. The rear section, the functions are associated with vision. This section, light, color, object and action comments. Pituitary gland is located in the middle and bottom and various hormones are secreted. The vital center of the brain stem, breathing and circulation sets. Specifically, the balance is related to the cerebellum. Also, see the link road with. Failure in one of this region, other regions in stages that will prevent proper operation.

To live with half of the brain is not something to be amazed!

* The brain of its people, there are only half the life. How is this achieved?

One side of the brain was covered with a congenital disease, when you install your own function to the other party. Diseased side, the brain would prevent the solid part of the good work and for the mix will surely be removed by surgery. Newspapers are in, ‘with half of the brain sees sport and education “on the news, read by most people stay in amazement. However, it is not a party to be amazed. When removing diseased hemisphere, was placed in the middle or even close to major road links are protected. This is achieved with very sophisticated surgery techniques. In case of new and complex tasks the brain needs to be installed. To fulfill this role, the communication links between the basic centers perfectly, fast and coordinated way to implement controllers and regulators can be created in the center.

Efficiency of the information and passwords Ezber increases brain!

* What percentage of our brain we use?

Brain training new functions, new circuits, and short path leads to the development of. Music education, sporting activities, to win the complicated coordination of muscles, puzzle solving, reading, memory to make memorization increases, passwords to remember and to learn foreign languages, such as exercise increases the efficiency of the brain. These people also give creativity. I was like 20 percent of the brain we do not use. In fact, perhaps we are using 100 per cent. But what the center and the center which in turn communicate with each other that are trying to solve. Have an incredible system. Today’s most advanced computer, even if not take the place of integration in the brain. These features are still trying to solve. All this, especially for functional MR imaging system with some special is also true.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

11 yorumlar

  1. İnsanın omuzları dik olarak yürümesi kendine özgüven verir.

  2. Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır. J. Keth Moorhead

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂