AĞIZ KOKUSU

Ne tuhaf! Çevrenizdekilerin sizden uzaklaşmasına bir anlam veremiyorsunuz. Sizinle konuşmaktan adeta kaçıyorlar. Oysa, yanlış bir davranışta bulunmadığınızdan o denli eminsiniz ki! Belki de sorun sizde değil, ‘nefesinizde”.. 

Eşinizin kalbinizin kırmamaya gayret ederek ağzınızın koktuğunu söylemesi canınızı çok sıktı, biliyoruz. E, bunu patronunuzun ya da şakacı (!) bir arkadaşınızın ulu orta söylemesini tercih etmezdiniz herhalde. Her neyse, artık ilgilenmeniz gereken ciddi bir sorununuz var.

Sinüzitten bademciğe

Ülkemizde KBB uzmanlarına başvuran hastalann yüzde 15″inde nefes kokması sorunu mevcut. “Nefes kokması”, çocukluktan başlayan bir rahatsızlık değil; daha çok erişkin dönemde ortaya çıkıyor. Bu soruna KBB bazında kaynaklık eden 4 ana neden bulunuyor; KBB Hastalıklan Uzmanı Doç.Dr.Hasan Tanyeri, nefes kokması şikayeriyle gelen hastaların bazı durumlarda diş hekimlerine ve mide bağırsak doktorlarına yönlendirilmeleri gerektiğine dikkat çekiyor.

1. Sinüzit denilen yüz kemiklerinin içindeki boşluklarda bulunan müzmin iltihap, sarı – yeşil ve kalın kıvamda bir akıntının genze akmasına yol açar. Tabii ki bu geniz akıntısı iltihaplı olduğu için de hastanın nefesine hoş olmayan bir koku veriyor.

Tedavi: Öncelikle medikal yolla tedavi edilir. Yani ilaçlar yoluyla bu iltihap giderilmeye çalışılır. İlerlemiş sinüzit vakalarında ise, akıntı ilaçla tedavi olmayacagından “Endoskopik Sinüs Cerrahisi”ne başvurulur.

2. Ağız bölgesinde müzmin bademcik iltihapları “magma” denilen katı kıvamlı bademcik döküntüsüne yol açar ki, bu da hastalarda ağız kokusu şeklinde kendini gösterir.

Tedavi: Bademciklerin Alınması

3. Spesifik olarak KBB branşı tarafından tedavi edilmese de, KBB hekimleri tarafından tedavi edilen hastalarda ağız bölgeleri, nefes kokmasıyla ilgili durumun ayırıcı tanısında bakılması gereken bir husus. Çünkü diş ve dişeti hastalıkları da nefes kokmasına yol açabiliyor.

Tedavi: Sorun,KBB hekimleri tarafından tespit edilir. Ve hasta konunun uzmanı olan diş hekimlerine yönlendirilir.

4. Mide ve bağırsak sistemini ilgilendiren hastalıklarda ağız kokusu sorunu olabilir.

Tedavi: Direkt olarak KBB bölgelerinı ilgilendirmese de, muayene sırasında özellikle “esnek’ fiberoptik laringoskopla yapılan muayenede dil kökü, yemek borusunun giriş yeri, gırtlak ve ses telleri gözlemlenerek hasta ilgili birimlere yönlendiriliyor.

Doç. Dr. Tanyeri, “Reflü” adı verilen bir hastalığa da şöyle dikkat çekiyor:

“Bu hastalık midedeki asit içeriğinin özellikle geceleri yemek borusundan yukarıya hareketle mideden kaçak yapıp boğazın arka duvarını, ses tellerinin giriş yerini ve gırtlağı irite etmesi durumudur. Bu sorun en son geliştirilen yöntemlerle tespit ediliyor. Tedaviyi biz KBB uzmanları olarak başlatıyoruz. Ayrıca hastayı mide bagırsak doktoruna da yönlendiriyoruz.”

Ciddi problemlerin belirtisi

Evet, buraya kadar nefes kokmasıyla ilgili olarak gelişen basit hastalıklardan kısaca bahsettik. Ancak, bir de erişkin hastalarda gözlemlenen ve daha ciddi boyutlu durumlar söz konusu. Yani ağız, boğaz ve alt solunum yolları bölgelerinde tümöre bağlı bir nefes kokması probleminin baş göstermesi de mümkün.

“Ülserasyon” tabir edilen krater tarzında tümörün çok süratli büyümesine ayak uyduramayıp ölen dokuların yarattıgı bir koku türü burada sözü edilen. Gayet tabii ki sadece nefesi kokan bir insan için akla gelebilecek en son neden bu; başka bir deyişle ilk nedenler içinde sayılmamalıdır. Ancak, özellikle erişkin yaşlarda nefes kokmasıyla birlikte ses kısıklıgı, yutma güçlügü, kulağa vuran ağrı, ağızdan kan gelmesi ve boyunda şişlik şikayetleriyle birlikte (biri veya birkaçı) ortaya çıkarsa tümör ihtimali göz önünde bulundurulmalı ve hasta baştan aşağı muayene edilmelidir.

Uzmanımızın da vurguladıgı bir noktaya sizin de dikkatinizi çekmek istiyoruz: Nefes kokması sorunuyla ilgili olarak 2 türlü hasta başvuruda bulunuyor:

 • Hekime başvuran (sorununu bilen ve nedenini öğrenmek ısteyenler)
 • Böyle bir şikayetle gelmeyen, muayene sırasında rastgele tespit edilen durum, yani belirtiler fark edildikten sonra.

Adım adım kurtuluşa doğruŞu adımları izleyerek bu kötü durumdan sıyrılabilirsiniz:

1. Nefesinizin koktuğuna dair şüpheleriniz varsa, ailenizden veya dostlarınızdan tabii dürüstlüğüne ve samimiyetine güvendiğiniz birine sorun.

2. Tiksindirici boyutta olduğunu öğrendiyseniz, uzmandan bunun geçici mi yoksa kronik mi olduğunu öğrenin. Neticede bazı yiyecekler, sigara ve alkol kullanımı da ağız kokmasına yol açabiliyor.

3. Eğer geçici olduğunu öğrendiyseniz, yanınızda şekersiz naneli sakızlar, şekerlemeler ve tabii ki diş macunu ve fırçanızı taşımaya özen gösterin.

4. Kronik bir ağız kokusuna sahipseniz; düzenli olarak diş kontrollerinizi yaptırmaya, günde en az 8 bardak su içmeye, kahve ve alkol kullanımından uzak durmaya mecbursunuz!

Dahiliyenin bakışı

Uzmanlar, öncelikle kokunun vasfı ve şeklinin çok önemli olduğunu söylüyor. Çünkü kokunun sıklığı, ne kadardır süregeldigi gibi özellikleri birçok dahiliye hastalığın habercisi de olabilir. Dr. Emel Terzihan, Türkiye genelinde yaygın olan bu sorunla ilgili kesin istatistiki bilgilere sahip olmadıklarını ifade ederek, problemin en önemli boyutunu “psikolojik ve sosyal” olarak niteliyor. Ve kendisinden hastalann hekime bu sorun yüzünden başvurma nedeninin genel olarak, eşlerinin kokudan duydukları rahatsızlık olduğunu öğreniyoruz. Eh, pek de romantik sayılmaz, değil mi?

Dahiliye branşının incelemelerine göre ağız kokusunun; ağız, nazofarenks, akciğerler ve sindirim sistemi olmak üzere 4 önemli kaynağı mevcut. Ve tabii sorunun öncelikli nedeni, diş ve dişeti hastalıkları. “Agız kokusu olan bir kişi ağız hijyenine çok önem vermeli ve dişlerini günde en az üç kere fırçalamalı” .

Diğer bir kaynak ise, sindirim sistemi ile ilgili rahatsızlıklar. Yemek borusundaki cep şeklindeki çıkıntılardan oluşan özofagus divertikülleri,. kronik özofajit denilen yemek borusunun iltihabı rahatsızlığı ve kronik gastrit bunların arasında yer alıyor.

Ağız kokusu olan bir hasta, ilk önce bir diş hekimine müracaat etmeli. Ağız kokusu yaratacak bir neden bulunamazsa, gastraenteroloji ve KBB uzmanlarına başvurmalı. Tanı koymak amacıyla gastroskopi; hastanın solunum sistemiyle ilgili şikayetleri varsa solunum sisteminin görüntülenmesi tetkikleri yapılır. Tüm tetkiklere rağmen, hastaların bir kısmında da etyolojik bir neden saptanamaz.”

ENGLİSH

BREATH

How strange! You can not give a meaning to the environment away from you. How many have to talk to you almost. However, an incorrect behavior so sure that you have not found that! Perhaps the problem is not you, ‘your breath “..
If your partner not to break your heart in an effort to say that your mouth smells your life was too often, we know. M, so that your boss or the jester (!) A medium to tell your friend the nation probably would not be preferred. Anyway, now you have a serious problem that you have to deal.

Sinusitis in the tonsils

ENT specialists in our country who were admitted to hastalann 15 percent “in the breath to smell the problem exists.” Breath of smell “, starting from childhood is not an inconvenience rather in adulthood is emerging. KBB this issue on the basis of the source of the 4 main reasons are; ENT Diseases Specialist Associate Professor of Hasan Tanyeri, the patients’ breath smelled of şikayeriyle to dentists and in some cases leading to gastrointestinal physicians should is remarkable.

1. Spaces within the bones of the face is called sinusitis with chronic inflammation, yellow – green and thick consistency causes a stream flowing into the nasal passage. Of course, this is inflamed nasal discharge unpleasant for the patient’s breath does not smell.

Treatment: First, medical treatment will be sent. So drugs are trying to go through this inflammation. In cases of acute sinusitis that, discharge medication olmayacagından “Endoscopic Sinus Surgery” how to apply.

2. Chronic inflammation of the tonsils in the mouth “magma” so-called solid consistency that leads to tons of debris, which patients will manifest itself in the form of bad breath.

Treatment: Tonsil of the received

3. Specifically treated by ENT industry, the ENT patients treated by physicians in the mouth, breathing in the smell related to the differential diagnosis of the situation at one point that must be. Because the teeth and gum disease can also cause breath smells.

Treatment: The problem is detected by ENT physicians. Dentists and patients as experts in the field will be directed to.

4. Stomach and intestinal system, the problem of bad breath may be interested in the disease.

Treatment: Direct interested in the region, ENT examination, especially during the “flexible” fiberoptic examination in the language laringoskopla root, where the entrance to the esophagus, throat and vocal cords observation unit for patients to be referred.

Assoc. Dr. Tanyeri, “reflux” the name given to a disease like this is remarkable:

“This disease of the stomach acid content, especially at night esophagus from the above motion from the stomach to leak and throat, the back wall of the vocal cords of the entrance and throat not irritate the situation. This problem recently developed methods to determine is. The treatment we ENT specialists as a launching. Also, the gastrointestinal doctor or forwarding. ”

Signs of serious problems

Yes, so far as related to developing a simple breath smells diseases we talked briefly. However, one also observed in adult patients and more serious conditions such size. So the mouth, throat and lower respiratory tract tumors in the region due to a breath of smell is also possible to show the beginning of the problem.

“Ulceration” expression of the tumor in the style of the crater can not adapt to very rapid growth of dead tissue type fragrance The activity mentioned here. Naturally for a man that just smelling breath may come to mind most recently is the reason, in other words, should not be counted in the first cause. However, especially in adult patients with authentication breath smells kısıklıgı sound, difficulty swallowing, ear pain hit, mouth and neck in the blood to come together with swelling complaints (one or more) occurs, consider the probability of tumor and the patient should be up and down should be examined.

Our experts also point you in a vurguladıgı want to draw your attention: the problem with respect to breath smells 2 apply to all patients:

Physicians who apply for (the cause of the problem and to find out who Isteyenler)

Do not come with such a complaint, examination, were found during a random situation, ie after noticing symptoms.
Step by step towards the liberation
Follow these steps you can stand out from this bad situation:

1. If you have suspect that your breath smells, your family or friends that you trust your natural honesty and sincerity to one problem.

2. If you find that disgusting in size, experts from the temporary or chronic and demos. As a result, certain foods, smoking and alcohol use can also cause mouth smells.

3. If you find out if temporarily, on your side of sugar-free mint gum, candy and toothpaste, and of course Take care of your brush to move.

4. If you have chronic halitosis, regular dental checkups to make a day, at least 8 glasses of water to drink, coffee and alcohol use are compelled to stay away from!

Look of Internal Medicine

Experts attribute the smell and shape of the first says that it is very important. Because of the frequency of scent, how much is a lot of features such as internal medicine süregeldigi, it could be the harbinger of disease. Dr. Terzihan Emel in Turkey, which is common with this issue did not have precise statistical data to express the most important dimension of the problem of the “psychological and social” has described it as. Because of this problem and to contact their physician in hastalann reason in general, his wife heard of the smell that they are learning disorders. Eh, do not count very romantic, right?

According to the investigation branch of internal medicine bad breath, mouth, nazofarenks, lungs and digestive system important resource available to 4. Primary cause of the problem and of course, teeth and gum diseases. “A person with bad breath oral hygiene must be very serious and should be brushed their teeth three times a day at least.”

Another source, the digestive system related diseases. Esophagus in the shape of the pocket bulge consisting of esophageal diverticula. chronic inflammation of the esophagus called esophagitis disease and chronic gastritis is placed between them.

A patient with halitosis, you first must apply to a dentist. Will create bad breath can not find a reason, gastraenteroloji and ENT specialist should contact. Gastroscopy for diagnosis, the patient’s respiratory system if there are complaints about the display of the respiratory system tests are scheduled. Despite all the studies, the etiological cause in the majority of patients can not be determined. “

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

23 yorumlar

 1. İnsan insana kendini adadıkça insandır… Bir balıkçı dostum bana tuttuğu yengeçleri içine koyduğu sepetin bir kapağı olmasına gerek olmadığını söylemişti. Yengeçlerden biri sepetten yukarı tırmanmaya başlarsa ikinci bir yengeç onun arkasından tırmanır ve onu aşağı doğru çeker. Bazı insanlar da yengeçler gibidir. Charles Allen

 2. Mükemmeli yakalamaya çalış; o zaman başarı zaten seni kovalar. 3 Idiots

 3. “Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.” Atatürk

 4. Diyet yaparak, az yiyerek, egzersiz yaparak kilo vermek çok da mümkün olmuyor. Metobalizmanın hızlı çalışması gerekiyor ki kilo verme işlemi hızlansın. Bu teliknin bu konuda yardımcı olcağına inanıyorum.

 5. Dünyanın bilgisi yine yalnız dünyada öğrenilir, küçük bir odada değil. Jonathan Swift

 6. denemekte yarar var.diye düşünüyorum.

 7. cd lerin içerikleri hepsi birbirinden cazip!!

 8. Sevgi bir yerdir… Ve sevginin bu yeriyle ilerler tüm yerler, huzurun ışığıyla… e. e. cummings

 9. Genellikle hepimiz yapacağı şeylerde en çok acaba insanlar bu yapaçağım şeye nasıl tepki verir ne derler diye düşünüp ve genellikle olumsuz düşünüp yapmak istediğimiz şeyleri yapamayız karşımızdaki insanın zihnini okumamızı engelleyen bu seti denemek istiyorum. bilinçaltı nedir

 10. ilk defa televizyondan izledim.çok etkilendim.ama şüphelerim var bukadar kısa sürede biraz zor gibi geliyor bana.teşekkürler. mp3telkin

 11. Güzel birşeyler yazdığımız zaman, basımı ve dağıtımı konusunda da yardımcı olursun inşallah Ali’ciğim… boşalıyorum

 12. the secret ı bilen ama bir türlü uygulayamayanlar için çok faydalı olacağına eminim. Çekim yasasında bir şeyi isterken en önemli nokta onla aynı frekans da aynı hizada olabilmek bunu sağlamak bu cd ler ile çok daha kolay olacak. rusça öğrenme

 13. RT @esrayasar: Kişisel gelişim kitapları okuyanlardaki kişilik bozukluklarını ne yapacağız hiç bilmiyorum. romence

 14. Bu telkinle kalıcı bir ilişki bulunmaz herhalde. biz kimiz

 15. ruh eşini çekme adlı cd’den mi? edinmeliyim bilemedim… klitorislerini

 16. ev hanımıyım evde yapılabilecek pek çok şey denedim fakat başarılı olamadım yorumları okuyunca kırılan ümidim yeniden canlandı migren nedir

 17. Artık silah milah yalan. Eğitim sistemimizi gözden geçirip gözümüzü dört açmamız lazım… cınsel ılıskı resımlerı

 18. Boy uzamasına nasıl bir katkısı oluyor ? bu sadece 18 alt yaş grubu içinmi yoksa yetişkinlerdede böylebir etkiye sahip mi ? japonca öğreniyorum

 19. Bugün sizi tvde seyrettim ama işe gitmem gerekiyordu tamamını seyredemedim bu kısacık seyir bile beni size çekti ve çok mutlu etti düşünme tekniği ile insanların istediğini elde edeceklerini ve mutlu olacaklrına inanıyorum bu düşüncemi sizin söylemleriniz iyice pekiştirdi başarınızın devamını için olumlu düşüncelerim sizinle olsun. gücüne güç katmaya geldik sözleri portekizce

 20. Öfke kontrolü günümüz insanının çok önemli bir problemi. Neredeyse hepimiz her an patlamaya hazır bombalar gibiyiz. vikipedi

 21. 3 kişiden fazla arkadaş ortamında bile konuşmakta zorlanıyorum denemeliyim:) portekizce gücüne güç katmaya geldik sözleri

 22. Kişisel Gelişim sektörüne harcanan para coşkulu,özgün çocuk yetiştirme eğitimine harcansa.Di mi di mi? korece turkce ceviri

 23. sayın hocam belki yanına bir gun gelirim ama ben siz de çok uzağım ben da şiirt ilçesin de oturuyom hocam ben de ağız kokusu 12 yıl oldu. dişlerimi ve dilimi gün de an az iki deva fırcalatıyom koku geçmiyor ağzım da çok akıntı olluyor ben de o akıntı beyaz yapışıktır. geceleri kustuğum zaman yemeklerin arasın da çok akıntı var hocam ne yapacağımı bilmiyom arkadaşlarım iş arkadaşlarım cevrem her gun soylemelerine çok mahcup olluyorumm hocamn ne ollur bana yardım ettin cevap verin ne yapacağıma yardım etttin [email protected]

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂